Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony SecesjaWroclawska.pl oraz sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem tej strony.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie SecesjaWroclawska.pl zwroty należy rozumieć następująco:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin; Regulamin korzystania ze strony SecesjaWroclawska.pl, udostępniany Użytkownikom na Stronie SecesjaWroclawska.pl;
 • Wydawnictwo CO-​LIBROS – marka; Wydawnictwo CO-​LIBROS z siedz­ibą we Wrocławiu (50−449) przy ul. Pod­wale 75, zare­je­strowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-​Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo­dar­czy KRS pod numerem 0000283185, NIP: 8992609463, kap­i­tał zakładowy: 120 000,00 zł;
 • Anna Wyłupek-​​​Chmiel – firma, która w imieniu Wydawnictwa CO-​LIBROS prowadzi sprzedaż produktów i obsługę stron internetowych; działalność gospodarcza prowadzona przez Anna Wyłupek-​​​Chmiel, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 26/​3 w Jeleniej Górze, NIP 6111494178;
 • Strona – witryna SecesjaWroclawska.pl, należąca do Wydawnictwa CO-​LIBROS, prowadzona przez firmę Anna Wyłupek-​​​Chmiel, dostępna pod adresem: http://secesjawroclawska.pl/;
 • e-​Sklep – sklep on-​line; sklep internetowy prowadzony przez firmę Anna Wyłupek-​​​Chmiel pod adresem http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/, w którym sprzedawane są produkty Wydawnictwa; strona służąca do dokonywania zakupów on-​line;
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;
 • Klient – w rozumieniu Regulaminu oznacza Użytkownika składającego zamówienie;
 • Wydawnictwo – Wydawnictwo CO-​LIBROS;
 • Sprzedawca – firma Anna Wyłupek-​​​Chmiel, która prowadzi na Stronie i w e-​Sklepie sprzedaż produktów Wydawnictwa;
 • Bon – voucher wystawiany przez Wydawnictwo dla Klienta na podstawie złożonego przez niego zamówienia; bon na okaziciela na zakup produktów Wydawnictwa CO-​LIBROS;
 • DotPay – serwis bezpiecznych płatności Dotpay należący do firmy Dotpay S.A., za pomocą którego realizowane są płatności on-​line na Stronie.

§ 2 Zamówienia, warunki ich realizacji i płatności

 1. Na Stronie prezentowana jest oferta Wydawnictwa. Użytkownik może przeglądać ofertę na Stronie oraz nabywać produkty Wydawnictwa CO-​LIBROS, bez konieczności zakładania na Stronie konta.
 2. Oferta prezentowana na Stronie przeznaczona jest dla osób prywatnych i firm.
 3. Ceny na Stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, chyba że dana oferta stanowi inaczej. Każda forma dostawy wymaga dopłaty w wysokości określonej w cenniku wybranej firmy dostarczającej przesyłki.
 4. W sprzedaży on-​line na Stronie oferowane są produkty oraz Bony, które uprawniają jego okaziciela do zakupu wybranych produktów Wydawnictwa.
 5. Warunkiem nabycia produktu lub Bonu jest akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dokonanie płatności. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia drogą elektroniczną na adres e-​mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Klient może utrwalić niniejszy Regulamin na nośniku pamięci oraz go wydrukować.
 7. Zamówienie przyjęte jest do realizacji po skutecznej zapłacie. Płatności można dokonać w formie przedpłaty na wskazany numer konta lub za pomocą systemu bezpiecznych płatności Dotpay.
 8. W celu skutecznego przeprowadzenia transakcji Klient powinien podać prawidłowe dane (imię, nazwisko, adres, e-​mail, numer telefonu kontaktowego) w formularzu zamówienia oraz wybrać odpowiadającą mu formę płatności. Sprzedawca może zweryfikować poprawność wprowadzonych danych poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem.
 9. Zamówienia składane na Stronie za pomocą formularza zamówienia lub w e-​Sklepie przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni w roku i realizowane w ciągu 2 – 4 dni roboczych od momentu akceptacji płatności przez DotPay lub zaksięgowaniu płatności na koncie firmy obsługującej sprzedaż. Pozostałe zamówienia, składane mailem lub telefonicznie, rozpatrywane są w dni robocze w godzinach pracy Wydawnictwa.
 10. Klient składający on-​line zamówienie na Bon za pomocą formularza zamówienia otrzymuje e-​mail z linkiem do Bonu w formacie PDF, który należ pobrać ze Strony i wydrukować. Link do Bonu wysyłany jest na adres e-​mail podany przez Klienta w formularzu. Link ten aktywny jest w okresie ważności Bonu.
 11. Sprzedaż produktów na rzecz okaziciela Bonu realizowana jest wyłącznie w okresie ważności vouchera. Data ważności Bonu wynosi sześć miesięcy od daty zakupu, która każdorazowo umieszczana jest na voucherze. Po upływie tej daty Bon traci ważność.
 12. Obsługa zamówień oraz sprzedaż on-​line produktów i Bonów realizowana jest przez Sprzedawcę.

§ 3 Odstąpienie od zamówienia

 1. Klient ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie 10 dni od otrzymania produktu lub Bonu.
 2. Warunkiem jest odesłanie nieuszkodzonego produktu lub niewykorzystanego Bonu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zamówienia, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres wydawnictwo@​co-​libros.​pl lub listownie na adres Sprzedawcy podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów dokonywanych „przesyłką za pobraniem”.
 4. W razie odstąpienia od zamówienia umowa jest uważana za niezawartą, a nabyte Bony tracą ważność. To, co Sprzedawca i Klient świadczyli, podlega niezwłocznemu – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy – zwrotowi w stanie nienaruszonym.

§ 4 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu Klienta do Strony oraz za szybkość działania systemu, błędy techniczne i elektroniczne, które powstaną podczas składania zamówienia, jeżeli przyczyna ich powstania nie leży po stronie Sprzedawcy oraz jeżeli Sprzedawca nie ma na nie wpływu.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, którą Sprzedawca rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości za pomocą poczty elektronicznej (wydawnictwo@​co-​libros.​pl) lub listownie na adres Sprzedawcy podany w §1.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana niezwłocznie na adres wskazany w reklamacji.

§ 6 Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do materiałów prezentowanych na Stronie należą do Wydawnictwa CO-​LIBROS. Reprodukowanie, powielanie i publikowanie tych materiałów (lub ich fragmentów) bez pisemnej zgody Wydawnictwa jest zabronione i niezgodne z obowiązującym prawem.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełnienie formularza z danymi zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą Klienta na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację zamówienia.
 2. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz newslettera Wydawnictwa CO-​LIBROS zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Każda osoba ma prawo do wglądu, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 27 lutego 2013 r.
 2. Wydawnictwo CO-​LIBROS zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.